top of page
Stos papieru i ołówek

Program doradztwa
zawodowego -elementy

Metody i formy organizacji:

 • porady i konsultacje indywidualne,

 • zajęcia grupowe prowadzone metodami aktywnymi: praca w grupach / prac indywidualna - dyskusja na forach.

 • testy, kwestionariusze, ankiety,

 • wykłady, pogadanki,

 • debaty, dyskusje,

 • konkursy tematyczne,

 • spotkania ze specjalistami i przedstawicielami różnych zawodów,

 • gry diagnostyczno –symulacyjne,

 • programy multimedialne,

 • poradnictwo online - doradztwo zawodowe: Szkolna Platforma Edukacyjna,

 • powiązanie treści programowych przedmiotu ze światem zawodów.

Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są:

 • pracownicy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,

 • pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • pracownicy Urzędu Pracy w Łodzi,

 • pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego,

 • pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP,

 • organizatorzy targów szkół wyższych, targów pracy i edukacji,

 • przedstawiciele szkół wyższych uczelni,

 • inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego
  (np.pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji

      pozarządowych itd.), absolwenci szkoły.

Zasoby materialne przydatne w realizacji działań związanych z doradztwem.

 • Wyposażenie pokoju pedagoga/ doradcy zawodowego stanowią:

biblioteczka z materiałami i publikacjami dla uczniów, dla nauczycieli i rodziców (przewodnik po zawodach, teczki informacji o zawodach, poradniki, materiały zawodoznawcze, ulotki, broszury, klasyfikacja zawodów i specjalności itp.),

 • zbiory informacji drukowanych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, itp.),

 • zbiory informacji multimedialnych (filmy, płyty CD, programy komputerowe itp.),

 • materiały wspomagające pracę doradcy i nauczycieli: ankiety, kwestionariusze,

scenariusze zajęć itp.:

 1. materiały biurowe i inne niezbędne do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

 2. tablice (ścienne na korytarzach szkolnych oraz gabinecie pedagoga/doradcy),

 3. komputer stacjonarny /przenośny,

 4. edukacyjna platforma e- learningowa.

Doradca zawodowy / psycholog / pedagog/ konsultant - zespół doradztwa:

 • określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem

kierunku kształcenia i zawodu,

 • wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych doradztwem zawodowym,

 • prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów,

 • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane
  z doradztwem zawodowym,

 • planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem,

 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia,

 • organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnosząc efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;

 • współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym,

 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym,

 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych,

 • instytucjami rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.

Wychowawcy:

 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;

 • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z doradztwa zawodowego;

 • realizują tematy z doradztwa zawodowego na godzinach wychowawczych,

 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej,

 • współpracują z rodzicami w planowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci,

 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele przedmiotów:

 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego,

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów,

 • przygotowują uczniów do udziału w konkursach,

 • prowadzą koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe,

 • współpracują z pedagogiem/doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciel bibliotekarz:

 • współpracuje z pedagogiem/doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,

 • aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego,

 • włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

Działania kierowane do uczniów:

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych,

 • prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami:

 • a) poznawanie własnych zasobów,

 • b) świat zawodów i rynek pracy,

 • c) rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,

 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych,

 • pomaganie uczniom w przygotowywaniu swojego „portfolio”,

 • realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu,

 • aranżowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach, przygotowywanie określonych zadań na zajęcia przedmiotowe, udział w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych,

 • diagnozowanie potencjału edukacyjno-zawodowego,

 • organizowanie spotkań z przedstawicielami agencji zatrudnienia (poznawanie metod rekrutacji pracowników),

 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, np. rozwijających umiejętności społeczne (komunikacja, praca w grupie, itp.),

 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy,

 • organizowanie wizyt uczniów na targach pracy i targach edukacyjnych,

 • organizowanie konkursów,

 • udzielanie pomocy merytorycznej uczniom przygotowującym się do konkursów i olimpiad,

 • stosowanie metod aktywizujących (np. metoda projektów, symulacja) wpływających na zwiększenie zaangażowania uczniów i samodzielności w planowaniu kariery,

 • przedstawienie procedury i procesu zakładania firmy,

 • informowanie o różnych możliwościach edukacyjnych w kraju i za granicą (np. studia wyższe, szkoły policealne),

 • omawianie różnorodnych możliwości zdobycia kwalifikacji, doświadczenia,

 • organizowanie spotkań z absolwentami szkoły (prezentacje ścieżek rozwoju zawodowego),

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy,

 • udostępnianie materiałów multimedialnych (np. gier edukacyjnych, filmów i innych e-zasobów) ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i rynku edukacyjnym, planowanie własnej działalności i samopoznanie.

Doradztwo zawodowe dla uczniów jest realizowane:

 • podczas zajęć związanych z doradztwem zawodowym, które są prowadzone przez pedagoga, nauczyciela przedsiębiorczości, doradcę zawodowego,

 • podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

 • w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez pedagoga, nauczycieli
  i wychowawców, m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

 • zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez pedagoga (lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli), których celem jest wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

 • podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole lub poza nią.

Działania kierowane do rodziców:

 • organizowanie spotkań informacyjno- doradczych z doradcą zawodowym,

 • prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów,

 • informowanie o targach pracy,

 • informowanie o targach edukacyjnych,

 • udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych (między innymi poprzez: biblioteczkę publikacji, stronę www szkoły, tablice informacyjne, dziennik elektroniczny),

 • organizowanie warsztatów dla rodziców,

 • organizowanie imprez szkolnych związanych z doradztwem zawodowym,

 • włączenie rodziców, przedstawicieli różnych zawodów w realizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole realizowane poprzez spotkania i wycieczki.

bottom of page